Canvi de nom

  • D.N.I. del titular o C.I.F de l’empresa. En aquest cas cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
  • Està al corrent de pagament.
  • Presentar un títol just que acrediti la titularitat (escriptura de propietat o contracte de lloguer).
  • Si el canvi comporta la modificació de l’activitat, cal Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT)  o Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió, segons correspongui.
  • Dades domiciliació bancària (IBAN)
  • Telèfon de contacte o correu electrònic
  • Cèdula Habitabilitat
  • Referència Catastral