Política de Protecció de Dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a la navegació per aquest web seran tractades per Lersa COMERCIALITZADORA, SL , Amb domicili social al carrer Sant Pere, 6 B 17500 Ripoll, CIF B-17.650.995. Correu electrònic lersa@lersaelectricitat.com.

 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals en Lersa COMERCIALITZADORA, S.L. i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el El Delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: lersa@lersaelectricitat.com.

 

Què Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.
En l’àrea de clients:

Apartat Dades Finalitat
Registra’t Titular, mail, dirección Registrar-se a la plataforma amb la finalitat de tenir accés a les seves factures
Enviament informació promocional Mail Amb el seu consentiment enviar-li informació promocional de l’entitat

LERSA COMERCIALITZADORA, S.L. tracta també dades dels seus treballadors, usuaris i persones a les que presta els seus serveis. En el moment de la incorporació d’aquestes dades a la nostra organització per al seu tractament s’informa de forma detallada de la finalitat dels mateixos, de les comunicacions a tercers de les dades i els seus drets. Si cal tractar dades sensibles es demana autorització expressa per a això.

L’Usuari es compromet a informar l’empresa de qualsevol modificació de les seves dades personals amb la finalitat de mantenir-los degudament actualitzats.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.
1.- En compliment d’una relació contractual Lersa COMERCIALITZADORA, S.L. .
2.- Quan ens dóna el seu consentiment.
3.- Per interès legítim de Lersa COMERCIALITZADORA, S.L. , Mostrar-li servei i iniciatives que puguin interessar
4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.
Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: lersa@lersaelectricitat.com.

 

Quant de temps conservarem les seves dades?

Lersa COMERCIALITZADORA, S.L. guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

 

A qui comunicarem les seves dades?

Lersa COMERCIALITZADORA, S.L. només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previst per una llei.
No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

 

Mesures de seguretat

Lersa COMERCIALITZADORA, S.L. assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent ia no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Drets Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionats per LERSA COMERCIALITZADORA, S.L.  

 

 

 

 

 

lersa@lersaelectricitat.com.

Rectificació  Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Podràs sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els següents casos:

– Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades

– Quan LERSA COMERCIALITZADORA, S.L. no necessitis tractar les seves dades, però vostè els necessitis per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça lersa@lersaelectricitat.com.

Això no obstant, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.
L’exercici dels seus drets és gratuït