Avís legal

Avís legal
CONDICIONS LEGALS D’ACCÉS I ÚS

informació general
Mitjançant aquest Avís Legal, comercialitzadora Lersa, S.L. (Des d’ara, l’empresa), comunica a tots els usuaris de la seva pàgina web (www..com) (en endavant, “Usuaris”) les condicions legals d’accés i ús d’aquest lloc web.
Aquest web és titularitat de comercialitzadora Lersa, S.L., amb domicili social al carrer Sant Pere, 6 B 17500 Ripoll, CIF B-17.650.995. En cas que requereixi més informació pot contactar o bé per telèfon 900 373 259, o mitjançant la següent adreça de correu electrònic: lersa@lersaelectricitat.com
Comercialitzadora Lersa, S.L. està inscrita al Registre Mercantil de Girona des del dia 12 de desembre de 2000, en el Tom 1.604, Llibre 0, Foli I, Secció 8, Full GI-26.784. Alhora està inscrita, amb el número d’identificació R2-038, a la secció 2a del Registre administratiu de distribuïdors, comercialitzadors i consumidors qualificats, corresponent a les empreses comercialitzadores, de conformitat amb el que estableix la Llei 54 / 1.997 de 27 de novembre, del sector elèctric.

CONDICIONS LEGALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB
Accés i condicions d’ús
L’Usuari expressa la seva acceptació plena i sense reserves mitjançant l’accés al lloc web www. .com, de totes i cadascuna de les presents Condicions d’Accés i Ús, a excepció de les condicions particulars aplicables en el supòsit en el qual l’Usuari decideixi contractar qualsevol dels serveis oferts per l’empresa.
L’ús del lloc web té caràcter gratuït, sense perjudici de la possibilitat de condicionar l’accés a determinats serveis a un registre previ de l’usuari.
Quan sigui necessari que l’Usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics oferts per l’empresa, per a la recollida i tractament de les dades personals dels usuaris serà aplicable el que es disposi en el capítol sobre Protecció de dades de caràcter personal i Mesures de seguretat.
L’Usuari es compromet a fer un ús diligent dels continguts del lloc web, no podent utilitzar-los per finalitats il·lícites. I també es farà responsable de la contrasenya proporcionada.

Modificacions
L’empresa podrà modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració d’aquest lloc web així com les presents condicions generals.

Contingut

Es garanteix per l’empresa que els continguts inclosos en el lloc web no tenen caràcter il·lícit ni infringeixen la normativa vigent espanyola, per la qual es fa la dignitat de la persona, i el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social.

Propietat intel·lectual i industrial
L’empresa com a tal o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús etc …), titularitat de l’empresa o bé dels seus llicenciats.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa en els articles 8 i 32.1 paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’empresa. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’empresa. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i guardar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de l’empresa.
Exclusió de garanties i responsabilitat
L’empresa no es fa responsable, en cap cas, dels danys causats i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui ocasionar: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal i la transmissió de virus en els serveis prestats per tercers mitjançant de www .lersaenergia.com.
Mesures de Seguretat.
L’accés a les pàgines transaccionals mitjançant les quals els Usuaris contracten els serveis i productes de comercialitzadora Lersa, S.L. es duen a terme en un entorn segur, havent adoptat per l’empresa totes les mesures necessàries per mantenir aquesta seguretat. Cal, que els Usuaris tinguin en compte que les mesures a Internet, a causa del seu caràcter global, són inexpugnables.
En el cas que a www.lersaenergia.com es disposin enllaços o hipervincles cap a altres pàgines d’Internet, l’empresa no exercirà cap tipus de control sobre aquests. En cap cas l’empresa assumirà responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertinent a un web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
Drets d’exclusió
L’empresa es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.
Generalitats
L’empresa perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
Legislació i jurisdicció
La relació entre l’empresa i l’Usuari es regirà per la legislació espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili social de l’empresa.