Canvi de potència

Canvi de potència, tensió o activitat

  • D.N.I. del titular o C.I.F de l’empresa. En aquest cas cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent
  • Còpia de la factura o CUPS del subministrament.
  • Telèfon de contacte o correu electrònic.
  • Augment de potència:  cal Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) si la potència contractada supera el 50% de la potència màxima admissible.
  • S’accepta Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió si la nova potència és igual o inferior a 20 kW , no hi ha canvi de l’activitat i l’augment  és inferior al 50% de la potència màxima admissible.
  • No es requereix aquesta documentació si la nova potència no supera la màxima admissible legalitzada.